KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Thứ ba - 09/10/2018 17:51
Kế hoạch giáo dục Năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Kỳ Liên
PHÒNG GD THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ LIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 49/KH-TrTH Kỳ Liên, ngày  5  tháng 9  năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Căn cứ Quyết định 16/2016/QĐ - BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn số 176/PGDĐT ngày 04/09/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2018­ - 2019;
Căn cứ đặc điểm, tình hình địa phương và đơn vị, Trường Tiểu học Kỳ Liên xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2018 - 2019 như sau:
         
         I.MỤC TIÊU:
         -Tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW.
          -Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học tập. Chú trọng áp dụng các thành tố tích cực theo mô hình trường học mới, Tiếng Việt 1 Công nghệ, Mỹ Thuất Đan Mạch, Bàn tay nặn bột, và các kỹ thuật dạy học tích cực.
         - Tập trung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên. Đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên môn, thực hiện có chất lượng các hội thi do các cấp tổ chức.
         -Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất.
         -Tăng cường kỹ cương nề nếp trong nhà trường; Chú trọng văn hóa đọc sách; xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng chấp hành pháp luật.
         -Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh….”; Trường học thân thiện học sinh tích cực….
        -Tập trung hoàn thành Phổ cấp Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
        - Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
        II. Đặc điểm tình hình của địa phương:
        1. Thuận lợi:
         -Phường Kỳ Liên là một trong 6 phường nằm trong khu kinh tế Vũng Áng. Là vùng có nhiều tiềm năng về kinh tế. Đặc biệt phường là khu trung tâm của dự án lớn của Công ty TNHH Hưng nghiệp FORMOSA ngoài ra còn có nhiều công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Điều đó nói lên nền kinh tế của phường ổn định lâu dài mang tính phát triển. Đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc. Nhiều gia đình mở rộng cách thức làm ăn nên kinh tế ngày càng khá giả. Phụ huynh của Kỳ Liên đang ở độ tuổi lao động cơ bản làm công nhân lao động ở FORMOSA, đời sống tinh thần cũng được cải thiện.
         2. Khó khăn:
         - Bên cạnh những thuận lợi địa phương còn gặp nhiều khó khăn:
         + Đội ngũ giáo viên thiếu.
         + An ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp.
         + Dân nhập cư nhiều dẫn đến các tệ nạn xã hội cũng khá phổ biến.
         + Một số hộ dân không ở trong độ tuổi lao động chưa có việc làm ổn định.
     III. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
         1.Thực hiện khung chương trình môn học
Căn cứ Khung chương trình giáo dục hiện hành, công văn sô 1636/SGDĐT về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ ngày và các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn,
Theo đề nghị của các Tổ chuyên môn, trường Tiểu học Kỳ Liên ban hành kế hoạch dạy học cho các môn học như sau:
          a.Kế hoạch dạy học chính khóa:
 
TT Môn học và hoạt động giáo dục Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
1 Tiếng Việt 10 9 8 8 8
2 Toán 4 5 5 5 5
3 Đạo đức 1 1 1 1 1
4 Tự nhiên và Xã hội 1 1 2 0 0
5 Khoa học 0 0 0 2 2
6 Lịch sử và Đại lí 0 0 0 2 2
7 Âm nhạc 1 1 1 1 1
8 Mĩ thuật 1 1 1 1 1
9 Thủ công 1 1 1 0 0
10 Kĩ thuật 0 0 0 1 1
11 Thể dục 1 2 2 2 2
12 Giáo dục tập thể 2 2 2 2 2
13 GDNGLL 1 1 1 1 1
  Tổng số tiết/tuần 23 24 24 26 26
 
 
a .Phân công giảng dạy các tiết chính khóa:
TT Họ và tên Chức vụ Số tiết/tuần
(tối đa)
Chủ nhiệm lớp Dạy lớp Nhiệm vụ kiêm nhiệm
1 Hoàng Nhật Tiến HT 2     BTCB
2 Trần Đình Toàn PHT 4     PBTCB
3 Hồ Xuân Trí GV 20 5A 5A  
4 Nguyễn Thị Hương GV 20 5B 5B  
5 Ngu   Nguyễn Thị D Hoa GV 20 4B 4B Tổ phó tổ 4,5
6 Võ Thị Hoa GV 20 4A 4A TT tổ 4,5; CT C đoàn
7 Lê Thị Mỹ Hương GV 20 3A 3A Tổ trưởng tổ 2,3
8 Nguyễn Thị Diệu Hoa GV 20 3B 3B Tổ phó tổ 4,5
9 Lê Thị Mỹ Hương GV 20 3C 3C Tổ trưởng tổ 2,3
10 Phạm Thị Tuyết GV 20 2A 2A Trưởng ban nữ công.
11 Nguyễn T Mai Hương GV 20 2B 2B Trường học thân thiện
12 Trần Thị Liên GV 20 2C 2C  
13 Hồ Thị Hà GV 20 1A 1A Bí thư Đoàn
14 Trần Thị hà GV 20 1B 1B Thanh tra ND
15 Phạm Thị K Oanh GV 20 1C 1C Tổ trưởng tổ 1
16 Nguyễn Thị Huế GV 20 1D 1D  
17 Nguyễn Thị Thi GV 23   1-5 Giáo viên Mỹ Thuật
18 Đặng Thị Hoa GV 23   1-5 Giáo viên Âm nhạc
19  Trương Thị Trang GV 23   3-5 Giáo viên Tiếng Anh
 
 
c. Kế hoạch dạy học buổi 2:
TT Môn học Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Ghi chú
1 Luyện Tiếng Việt 1 1 0   0  
2 Luyện Toán 1 0 0 0 0  
3 Tiếng Anh 0 0 4 2 2  
4 Tin học 0 0 0 0 0  
5 Các hoạt động GD 0 0 0 0 0  
3 Tự học 0 0 0 0 0  
6 Âm nhạc 1 1 0 0 0  
7 Mỹ Thuật 1 1 0 0 0  
8 Luyện viết            
9 HĐ thư viện 1 1 0 0 0  
  Tổng số tiết/tuần 5 4 4 2 2  
 
d. Phân công giảng dạy các tiết buổi 2:
TT Họ và tên Chức vụ Số tiết/tuần Dạy lớp Môn dạy Ghi chú
1 Hồ Xuân Trí GV 5 5A Văn hóa  
2 Nguyễn Thị Hương GV 5 5B Văn hóa  
3 Võ Thị Hoa GV 5 4A Văn hóa  
4 Ngu   Nguyễn Thị Diệu Hoa GV 5 4B Văn hóa  
5 Lê Thị M Hương GV 5 3A Văn hóa  
6 Nguyễn Thị Diệu Hoa GV 5 3B Văn hóa  
7 Lê Thị Mỹ Hương GV 4 3C Văn hóa  
8 Phạm Thị Tuyết GV 4 2A Văn hóa  
9 Nguyễn Thị M Hương GV 4 2B Văn hóa  
10 Trần Thị Liên GV 5 2C Văn hóa  
11 Hồ Thị Hà GV 3 1A Văn hóa  
12 Trần Thị Hà GV 3 1B Văn hóa  
13 Phạm Thị Kim Oanh GV 4 1C Văn hóa  
14 Nguyễn Thị Huế VG 5 1D Văn hóa  
16 Nguyễn Thị Thi GV 6 K1 – K5 Mĩ thuật  
17 Đặng Thị Hoa GV 6 K1 – K5 Âm nhạc  
18 Trương Thị Trang GV 0   T. Anh  


e. Thời khóa biểu (có Phụ lục kèm theo)
2. Các hoạt động Giáo dục
2.1. Đổi mới chương trình nội dung:
          - Mục tiêu:
           Xây dựng kế hoạch theo khung thời gian 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I: 18 tuần, học Kỳ II: 17 Tuần
Nội dung của PPCT phải có sự phê duyệt của BGH trước khi tổ chức dạy học, đảm bảo thực hiện đúng phân phối chương trình cho mỗi khối lớp, không dạy dồn, dạy trước chương trình, đáp ứng đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng; thực hiện giảm tải theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          -Biện pháp:
          Các tổ chuyên môn chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và hình thức dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
Thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa phương, lồng ghép, tích hợp các nội dung vào một số môn học theo chỉ đạo của ngành.
Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc thù, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương và đơn vị theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
Sắp xếp chương trình dạy học 2 buổi linh hoạt, phù hợp; tiếp tục chỉ đạo dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới, dạy học Tiếng Việt 1 CGD, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục và các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo
          -Dự kiến kết quả đạt được:
Các tổ chuyên môn tổ chức được các chuyên đề thiết thực, phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục. Ổn định chương trình và TKB ngay từ đầu năm học, đảm bảo phù hợp với điều kiện của nhà trường.
2.2.Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.
          - Mục tiêu: Áp dụng hiệu quả các thành tố tích cực theo mô hình trường học mới; Mỹ Thuật Đan Mạch; Công nghệ TV lớp 1; Bàn tay nặn bột và các kỹ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
         - Biện pháp:
          Tổ chức các chuyên đề: Chuyên đề VSCĐ; chuyên đề Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên, đặc biệt giáo viên tham gia dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thị xã; chuyên đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; Chuyên đề xây dựng nội dung dạy học buổi 2; Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam, bàn tay nặn bột, Mỹ thuật Đan Mạch; Chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm....
          Tổ chức đa dạng hoá các hình thức dạy học nhằm phát huy Tính độc lập, chủ động, sáng tạo của học sinh.
-Chỉ tiêu: 100% cán bộ giáo viên có kỹ năng áp dụng các phương pháp dạy học mới; Học sinh có kỹ năng sống tốt, rèn luyện tính độc lập nghiên cứu, tự khám phá  trong hoạt động dạy và học.
          2.3.Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
         - Mục tiêu:
          Đánh giá đúng năng lực học sinh nhằm xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng.
         - Biện pháp:
Đánh giá định kỳ tổ chức ra 2 mã đề khảo sát chất lượng cuối học kỳ 1 và cuối năm học.
Đánh giá thường xuyên tăng cường động viên, khuyến khích học sinh.
Đánh giá mọi lúc, mọi nơi.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh; khen thưởng, kỹ luật.
Sử dụng sổ liên lạc điện tử để thông tin 2 chiều giữa phụ huynh và nhà trường về kết quả học tập của học sinh trong tháng.
         - Chỉ tiêu:
         100% học sinh được đánh giá đúng năng lực.
2.4.Nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.
          - Mục tiêu:
          Giảng dạy đúng nội dung, chương trình theo quy định.
           Dạy học đúng đặc trưng bộ môn; không tự ý bỏ tiết bỏ giờ, dạy dồn chương trình.
          Tổ chức lồng ghép các nội dung dạy học.
           Nâng cao năng lực quản lý cho tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn có chất lượng.
- Biện pháp:
          Tổ chức các chuyên đề trong năm:
          Tổ chức thao giảng 2 tiết/ năm theo quy định.
          Tăng cường dự giờ đồng nghiệp.
          Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi bằng cách thành lập các câu lạc bộ như Câu lạc bộ “Em yêu toán học”, Câu lạc bộ “Văn học”.
          Phân công cho các thành viên tổ chức các buổi chuyên đề.
          Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ: Khảo sát chất lượng học sinh, kiểm tra kế hoạch dạy học, dự giờ, kiểm tra đột xuất.
          Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi câp trường.
- Chỉ tiêu:
          7 giáo viên đạt giải trong hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi.
          Dạy không quá thời gian quy định (40 phút)
          Mỗi giáo viên thao giảng 1 tiết/1 học kỳ, 2 tiết trong cả năm học.
          Tổ chức các chuyên đề: Ứng dụng CNTT, Lựa chọn kỹ thuật dạy học thích hợp, Viết sáng KKN, nâng cao chất lượng học sinh lớp 2.
         2.5.Công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành.
-Mục tiêu:
          Giúp học sinh phát huy hết năng lực của bản thân. Tạo điều kiện cho học sinh thỏa sức đam mê môn học mà mình yêu thích. Giúp học sinh phát triển tài năng của chính minh.
          -Biện pháp:
           Thành lập các câu lạc bộ: Em yêu toán học, Em yêu Tiếng việt, Giải toán và Tiếng anh qua mạng.
         Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Phụ đạo những học sinh chưa hoàn thành môn học.
  • Chỉ tiêu:
            Học sinh HTXS nội dung các môn học và rèn luyện.
            Học sinh đạt giải trong Hội khỏe phù đổng.
            100% học sinh hoàn thành nội dung môn học.
          2.6.Công tác tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
          - Mục tiêu:
          Việc dạy học 2 buổi/ngày ở trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; thực hiện đổi mới dạy học (dạy học theo chủ đề tích hợp, dạy học theo định hướng phát triển năng lực, dạy học theo dự án, học sinh nghiên cứu khoa học…) cho học sinh.            Lập thời khóa biểu hợp lý; Duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên kịp thời; Tổ chức kiểm tra nội bộ về nội dung “Dạy học buổi 2”; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên; Tăng cường các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất; Kiểm tra đánh giá công khai chất lượng.
            -Chỉ tiêu:
            100% học sinh được học 2 buổi/ ngày.
           2.7.Tham gia các hội thi chuyên môn, các cuộc giao lưu.
           -Mục tiêu:
           Tuyển chọn các cá nhân xuất sắc trong đơn vị để tôn vinh. Nâng cao nhận thức cho giáo viên cũng như học sinh về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học đồng thời thực hiện tốt NQ 29 TW. Tạo điều kiện để mỗi cá nhân thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
          -Biện pháp:
          Lập kế hoạch cụ thể, các tổ chuyên môn triển khai, phân công cho từng nhóm để mỗi nhóm sáng tạo chủ động cho kế hoạch của mình.
         Trong quá trình diễn ra các hội thi nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cần thiết để thực hiện.
         Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cũng như phương pháp dạy học cho giáo viên.
          2.8.Hoạt động ngoại khóa, tiết học ngoài nhà trường, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
- Mục tiêu:
          + Tạo cơ hội cho học sinh được tham gia vào đời sống cộng đồng, bước đầu vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống thực tiễn.
+Tạo cơ hội cho học sinh được thực hành trải nghiệm, được rèn luyện những kĩ năng sống trong các tình huống của cuộc sống thực, bước đầu phát triển ở học sinh những kĩ năng sống cần thiết trong các lĩnh vực của cuộc sống hằng ngày, phù hợp với lứa tuổi.
+ Phát triển năng khiếu của học sinh trong một số lĩnh vực nghệ thuật , thể thao phát triển tình cảm đạo đức của con người với con người và thế giới xung quanh. Giáo dục một lối sống lành mạnh, tiết kiệm, chia sẽ, tự chủ có văn hóa.
+ Tạo cơ hội cho học sinh có các kĩ năng mềm và hình thành phát triển nhân cách.
- Biện pháp:
+ Giáo viên tìm hiểu nội dung các hoạt động đảm bảo các nguyên tắc: phù hợp với điều kiện của nhà trường, và tình hình phát triển của xã hội đất nước; phù hợp với đặc điểm của lứa tuổi học sinh; đảm bảo tính tích cực, độc lập sáng tạo của học sinh.
+ Bám sát các hoạt động với nội dung bắt buộc theo 9 chủ đề của năm học.
+ Tổ chức các hoạt động với nội dung tự chọn.
+ Nắm vững các hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường.
+ Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và có tổ chức đánh giá nhận xét ưu điểm tồn tại sau khi tổ chức các hoạt động.
          2.9.Hoạt động thư viện.
- Mục tiêu:
          Duy trì và xây dựng thư viện xuất sắc trong năm học 2018 -2019
          Bổ sung các loại sách, báo: (Báo giáo dục thời đại....)
          Xây dựng tủ sách dùng chung để phục vụ cho một số học sinh không  có điều kiện mua sách
          Xây dựng văn hóa đọc cho học sinh.
          - Biện pháp:
          Tham mưu cùng với nhà trường đầu tư nguồn kinh phí ngoài ngân sách để mua bổ sung thêm các loại sách, báo để phục vụ cho giáo viên và học sinh.
          Phát động “Góp một cuốn sách để đọc nhiều cuốn sách” Kêu gọi mỗi giáo viên và học sinh mỗi người tối thiểu đóng góp 1 cuốn sách nhằm bổ sung thêm kho sách cho thư viện.
          Tuyên truyền học sinh và giáo viên đọc sách mọi lúc mọi nơi nhằm duy trì văn hóa đọc.
          - Chỉ tiêu:
          Tiêp tục giữ vững thư viện xuất sắc.
          Học sinh, giáo viên tham gia đọc sách thường xuyên
          Phối hợp vói các ban ngành tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào thư viện tổ chức (Thi đọc diễn cảm, thi kể chuyện theo sách)
          - Dự kiến kết quả đạt được:
          Tiếp tục được công nhận thư viện xuất sắc
          Học sinh tham gia đọc sách đầy đủ.
          Các hoạt động thư viện sẽ lan tỏa sâu rộng đến mỗi học sinh nhằm duy trì văn hóa đọc.
          2.10.Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học:
          - Mục tiêu:
     + Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (kể cả trẻ khuyết tật học hòa hập);
     + Trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%;
     + Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,7%;
     + Đạt PCGDTH mức độ 3 vững chắc;
     + Duy trì số lượng 100% trẻ khuyết tật học hòa nhập;
- Giải pháp:
+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện mục tiêu phổ cập.
+ Kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập
          -Dự kiến kết quả đạt được:
          + Đạt PCGDTH mức độ 3
3.Tổ chức thực hiện:
3.1 Công tác quản lý và chỉ đạo:
 Nhà trường tổ chức, kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức để thực hiện nhiệm vụ.
           Các tổ chức đoàn thể: Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban thanh tra nhân dân; Các tổ chuyên môn nghiên cứu kế hoạch, xây dựng kế hoạch cho lĩnh vực mình phụ trách để chỉ đạo thực hiện.
           Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tham mưu, phối hợp cùng thực hiện.
3.2 Công tác kiểm tra:
* Kiểm tra chuyên môn:
- Kiểm tra trình độ chuyên môn và hoạt động sư phạm của giáo viên.
+ Kiểm tra việc nắm mục tiêu, nội dung, kiến thức, kỹ năng các môn học.
+ Kiểm tra việc nắm vận dụng các mô hình và phương pháp dạy học.
          + Kiểm tra việc giảng dạy hàng ngày của giáo viên.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.
+ Kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên.
+ Kiểm tra bài soạn theo thời khoá biểu.
+ Kiểm tra việc đánh giá nhận xét học sinh theo thông tư 22.
+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo quy định.
+ Kiểm tra việc tự học nâng cao trình độ của giáo viên.
+ Kiểm tra việc tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn.
- Kiểm tra hiệu quả công tác giảng dạy và giáo dục.
+ Khảo sát chất lượng học sinh theo hình thức cuốn chiếu.
+ Kiểm tra các kỹ năng hoạt động của học sinh.
+ Kiểm tra năng lực phẩm chất của học sinh theo quy định.
* Kiểm tra hoạt động ngoại khóa:
- Kiểm tra hoạt động giữa giờ, sinh hoạt đội sao, việc tổ chức các trò chơi dân gian, tham gia các hoạt động trải nghiệm, rung chuông vàng, các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh.
- Kiểm tra kỹ năng nghiệp vụ đội, thi chỉ huy đội giỏi.
- Tổ chức chương trình “Tuổi thơ tài năng” cấp trường.
3.3 Kế hoạch hoạt động giáo dục
Các hoạt động chính trong năm
Nội dung các hoạt động chính Thời gian thực hiện (tháng, tuần) Người chịu trách nhiệm Đánh giá kết quả/Điều chỉnh
- Phân công công tác cho cán bộ, giáo viên;
- Ra quyết định thành lập các tổ chức, ban; bổ nhiệm các chức danh để thực hiện nhiệm vụ;
- Tổ chức tuyển sinh lớp 1, Bàn giao học sinh HTCTTH;
- Tổ chức thi lại cho học sinh chưa HTCT lớp học;
- Biên chế lớp học, phân công giáo viên chủ nhiệm;
- Rà soát CSVC, thiết bị dạy học;
- Tổ chức lao động phong quang trường lớp.
Tháng 8 Ban giám hiệu, Giáo viên khối 1, Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội.  
- Tổ chức khai giảng năm học mới;
- Họp phụ huynh đầu năm; Hội nghị CC,VC;
- Ban hành các văn bản, quy chế, nội quy để hoạt động;
- Tổ chức tết trung thu tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;
- Sinh hoạt chuyên môn: bàn giải pháp nâng cao chất lượng lớp 2, CNTT;
- Tổ chức dự giờ, kiểm tra việc thực hiện quy chế;
- Điều tra phổ cập.
Tháng 9 Ban giám hiệu, Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội.  
- Tổ chức Đại hội liên đội;
- Tổ chức lễ kỹ niệm ngày Thành lập hội LHPNVN;
- Thao giảng chào mừng;
- Tổ chức kiểm tra nội bộ;
- Tổ chức chuyên đề kỹ thuật dạy học tích cực;
- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường;
- Triển khai phụ đạo học sinh yếu,
- Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu;
 - Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp;
- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm;
- Khảo sát chất lượng học sinh khối 2; - Thi chỉ huy đội giỏi.
 
 
 
 
Tháng 10
 
 
 
 
 
Ban giám hiệu, Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội.Tổng phụ trách
 
- Tổ chức lễ kỹ niệm ngày nhà giáo VN;
- Tổ chức thao giảng chào mừng;
- Tổ chức giao lưu Tiếng anh;
- Khảo sát chất lượng học sinh lớp 3;
- Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường;
- Kiểm tra nội bộ.
- Hoàn thành công tác KĐCL;
- Tổ chức chuyên đề về giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh.
 
 
 
Tháng 11
 
Ban giám hiệu, Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội.
 
- Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày 22/12;
- Thao giảng chào mừng;
- Kiểm tra nội bộ;
- Khảo sát chất lượng khối 4;
- Tổ chức rung chuông vàng cấp trường;
- Dự giờ đổi mới phương pháp dạy học (Lưu ý áp dụng những thành tố tích cực mô hình trường học mới);
- Tổ chức HĐNGLL (Thăm doanh trại bộ đội).
 
 
 
 
Tháng 12
 
Ban giám hiệu, Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội.
 
- Tổ chức ra đề và kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1;
- Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm giỏi;
- Sơ kết học kỳ 1;
- Kiểm tra nội bộ;
- Dự giờ đổi mới phương pháp dạy học;
- Khảo sát chất lượng giáo viên; Kiểm tra VSCĐ.
 
 
 
Tháng 1
Ban giám hiệu,  Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội. Giáo viên tham gia bồi dưỡng  
- Tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân;
- Chấm SKKN của cán bộ, GV;
- Tổ chức kiểm tra nội bộ;
- Dự giờ thao giảng.
 
 
Tháng 2
Ban giám hiệu,  Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội.  
- Tổ chức lễ kỷ niệm nhân ngày Quốc tế phụ nữ;
- Thao giảng chào mừng;
- Khảo sát chất lượng khối 5;
- Kiểm tra nội bộ;
- Dự giờ rút kinh nghiệm;
- Tham quan trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.
 
 
Tháng 3
Ban giám hiệu, Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội.  
- Tổ chức đợt thi đua nhân ngày lễ 30/4
- Thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm; - Kiểm tra nội bộ;
- Hoàn thành công tác Đánh giá ngoài KĐCL;
- Đánh giá công tác Bối dưỡng thường xuyên.
 
 
Tháng 4
Ban giám hiệu, Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội.  
- Tổ chức thi ĐK cuối năm học, bàn giao chất lượng;
- Tổ chức tổng kết, làm lễ ra trường cho học sinh lớp 5;
- Tổng kết giáo viên;
- Rà soát cơ sở vất chất báo cáo với chính quyền địa phương;
- Kiểm kê tài chính;
- Đánh giá xếp loại CC,VC;
- Đánh giá xếp loại HT, PHT, GV theo chuẩn;
- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể cá nhân;
- Họp cha mẹ học sinh.
 
 
 
 
Tháng 5
 
 
Ban giám hiệu, Công Đoàn, các tổ trưởng, Đoàn, Đội.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Các tổ CM, các Phó HT;
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Hoàng Nhật Tiến
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                                  
 
 
 Nguyễn Thị Tường Vân

Tác giả bài viết: Hoàng Nhật Tiến

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập4
  • Hôm nay6
  • Tháng hiện tại3,706
  • Tổng lượt truy cập57,077
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây