QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA NỘI BỘ VÀ CÁC TIỂU BAN

Thứ ba - 09/10/2018 17:36
Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ và các tiểu ban kiểm tra
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ LIÊN
 
 
 
Số:58 /QĐ - TrTH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Kỳ Liên, ngày 4 tháng10 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ trườnghọc
Năm học 2018-2019
 
 
   
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC
         
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn hướng dẫn kiểm tra nội bộ trường học số 1513/SGDĐT ngày 4 tháng 10 năm 2017;
Căn cứ hướng dẫn về công tác kiểm tra nội bộ trường học của phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Kỳ Anh năm học 2018-2019;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 - 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ và các tiểu ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018 – 2019 (Có danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Kiểm tra nội bộ trường tiểu học Kỳ Liên có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra sát với thực tiễn đảm bảo đúng thời gian và liên tục. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Phối kết hợp với ban thanh tra nhân dân để giải  quyết kịp thời các nội dung có liên quan. Đánh giá, điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm học, xử lý kết quả, báo cáo, đánh giá toàn diện và rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ.
Điều 3. Văn phòng trường tiểu học Kỳ Liên, bộ phận công tác có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
  • Như điều 1;
  • Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Hoàng Nhật Tiến
 
 
 
 DANH SÁCH CÁC TIỂU BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
(Kèm theo quyết định số 58 /QĐ-TrTH ngày 4 tháng 10 năm 2018)
 
 
1.Tiểu ban Cơ sở vật chất.
 
1 Ông: Hồ Xuân Trí - Giáo viên - Trưởng ban
2 Ông: Nguyễn Thị Huế - Giáo viên - P.Trưởng ban
3 Bà: Nguyễn Thị Thi - Giáo viên - Thành viên
4 Bà: Trương Thị Trang - Giáo viên - Thành viên
5 Bà: Trần Thị Liên - Giáo viên - Thành viên
6 Bà: Nguyễn Thị Hương - Giáo viên - Thành viên
 
2.Tiểu ban kiểm tra tài chính.
 
1. Ông: Hoàng  Nhật  Tiến - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2 Bà: Phan Thị Nguyên - TPT Đội - Thành viên
3 Ông: Trần  Đình Toàn - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
4 Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Thủ quỹ - TBTV - Trưởng ban
5 Bà: Lê Thị Liên -Kế Toán - Thành viên
6 Bà: Võ Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn - Thành viên
7 Bà: Phạm Thị Kim Oanh - TTTCM - Thành viên
8 Bà: Nguyễn Thị Minh -Y tế trường học - Thành viên
9 Bà: Trần Thị Hà - Thanh tra nhân dân - Thành viên
10 Bà: Lê Thị Mỹ Hương - GV - TTCM - Thành viên
11 Bà: Nguyễn Thị Mai Hương - GV - TPTCM - Thành viên
12 Bà: Phạm Thị Tuyết - GV - Thành viên
13 Bà: Hồ Thị Hà - GV-BT Đoàn - Thành viên
14 Bà: Nguyễn Thị Diệu Hoa -TPTCM - Thành viên
 
3.Tiểu ban kiểm tra chuyên môn.
 
1 Bà: Phạm Thị Kim Oanh - GV - TTCM -Trưởng ban
2 Bà: Nguyễn Thị Diệu Hoa -TPTCM -Thư ký
3 Ông: Hoàng  Nhật  Tiến - Hiệu trưởng - Trưởng ban
4 Ông: Trần  Đình Toàn - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
5 Bà: Võ Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn - Thành viên
6 Bà: Lê Thị Mỹ Hương - GV - TTCM - Thành viên
7 Bà: Nguyễn Thị Mai Hương - GV - TPTCM - Thành viên
8 Bà: Phạm Thị Tuyết - GV - Thành viên
9 Bà: Trần Thị Hà - Thanh tra nhân dân - Thành viên
10 Bà: Hồ Thị Hà - GV-BT Đoàn - Thành viên
 
4.Tiểu ban kiểm tra Đội.
 
1. Bà: Phan Thị Nguyên - TPT Đội - Trưởng ban
2. Bà: Hồ Thị Hà -GV - Thư ký
3. Bà: Đặng Thị Hoa -GV - Thành viên
 
 
5.Tiểu ban kiểm tra đội ngũ.
.
1 Bà: Nguyễn Thị Minh -Y tế trường học - Trưởng ban
2 Bà: Lê Thị Liên -Kế Toán - Thư ký
3 Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Thủ quỹ - TBTV - Trưởng ban
                                        
 
6. Tiểu ban kiểm tra kế hoach.
 
1 Bà: Lê Thị Mỹ Hương - GV - TTCM - Trưởng ban
2 Bà: Võ Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn - Thư ký
3 Ông: Hoàng  Nhật  Tiến - Hiệu trưởng - Thành viên
4 Ông: Trần  Đình Toàn - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
 
7. Tiểu ban kiểm tra triển khai các nghị quyết.
 
1 Bà: Võ Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban
2 Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Thủ quỹ - TBTV - Thư ký
3 Bà: Nguyễn Thị Minh -Y tế trường học -Thành viên
 
8. Tiểu ban kiểm tra phổ cập.
 
1 Ông: Trần  Đình Toàn - Phó Hiệu trưởng -Trưởng ban
2 Bà: Phạm Thị Kim Oanh - GV - TTCM -Thư ký
3 Bà: Nguyễn Thị Minh -Y tế trường học -Thành viên
 
9. Tiểu ban kiểm tra công tác Kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia.
 
1 Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Thủ quỹ - TBTV - Trưởng ban
2 Bà: Lê Thị Liên - Kế Toán - Thư ký
3 Ông: Hoàng  Nhật  Tiến - Hiệu trưởng - Thành viên
 
          10. Tiểu ban các cuộc vận động.
 
1 Bà: Nguyễn Thị Diệu Hoa -TPTCM - Trưởng ban
2 Bà: Nguyễn Thị Mai Hương - GV - TPTCM - Thư ký
3 Bà: Võ Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn - Thành viên
4 Ông: Trần  Đình Toàn - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
 
          11.Tiểu ban kiểm tra các hoạt động đoàn thể.
 
1 Bà: Hồ Thị Hà - GV -Trưởng ban
2 Bà: Phan Thị Nguyên - TPT -Thư ký
3 Ông: Hoàng  Nhật  Tiến - Hiệu trưởng - Thành viên
4 Ông: Trần  Đình Toàn - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
 
         
 
 
12.Tiểu ban tuyển sinh lớp 1.
 
1 Ông: Trần  Đình Toàn - Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban
2 Bà: Phan Thị Nguyên -TPT - Thư ký
3 Bà: Hồ Thị Hà - GV - Thành viên
4 Bà: Phạm Thị Kim Oanh -TTTCM - Thành viên
 
13. Tiểu ban kiểm tra bảo hiểm y tế.
 
1 Bà: Nguyễn Thị Minh -Y tế trường học - Trưởng ban
2 Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Thủ quỹ - TBTV - Thư ký
3 Ông: Hoàng  Nhật  Tiến - Hiệu trưởng - Thành viên
 
14. Tiểu ban kiểm tra phổ biến giáo dục pháp luật.
 
1 Bà: Phan Thị Nguyên -TPT - Trưởng ban
2 Bà: Lê Thị Liên - Kế Toán - Thư ký
3 Bà: Nguyễn Thị Minh -Y tế trường học - Thành viên
 
15. Tiểu ban kiểm tra công nghệ thông tin và 2 chiều.
 
1 Bà: Lê Thị Mỹ Hương - GV - TTCM -Trưởng ban
2 Bà: Võ Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn -Thư ký
3 Ông: Trần  Đình Toàn - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
4 Bà: Phạm Thị Kim Oanh -TTTCM - Thành viên
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Nhật Tiến

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay24
  • Tháng hiện tại3,724
  • Tổng lượt truy cập57,095
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây